Skip to content

Aktualizacja Strategii Rozwoju Szczecina

Home Aktualności Informacje prasowe Śmiała i nowoczesna strategia dla Szczecina
Śmiała i nowoczesna strategia dla Szczecina PDF Drukuj Email

Śmiała i nowoczesna Strategia dla Szczecina

strategia_mZaktualizowana Strategia Rozwoju Szczecina jest śmiała i nowatorska. Dokument odpowiada ambicjom współczesnych mieszkańców, którzy brali aktywny udział w jego tworzeniu. Szczecin, w którym chcemy mieszkać to metropolia o wysokiej jakości życia, nowoczesnej innowacyjnej gospodarce i wysokim potencjale kapitału intelektualnego – takie cele strategiczne możemy osiągnąć do roku 2025.

Strategia powstała w oparciu o diagnozę, która otwarcie mierzy się z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą miasta.

– Strategia to mapa drogowa rozwoju Szczecina – wyjaśnia profesor Dariusz Zarzecki, szef zespołu ekspercko-redakcyjnego. – Mechanizmem, który zagwarantuje osiągnięcie celów strategicznych jest Wieloletni Program Rozwoju Szczecina (WPRS). Strategia wyznacza więc kierunki, z kolei WPRS umożliwia ich osiągnięcie.

Dokument strategii ma strukturę „drzewka”. Czterem celom strategicznym podporządkowane są, cele operacyjne, na które z kolei złożą się konkretne projekty i realizowane zadania. Choć w dużej części są to zadania własne gminy, to jednak strategia zakłada bardzo wiele zupełnie nowych projektów i zadań, co stanowić będzie proces osiągania postawionych celów.

– Zredukowaliśmy liczbę celów w stosunku do pierwotnego dokumentu – tłumaczy Dariusz Zarzecki. – W strategii z 2002 roku było 5 celów strategicznych, 16 – kierunkowych i 59 celów szczegółowych. Zaktualizowana strategia ma cztery cele strategiczne i 12 celów operacyjnych. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli strategia ma być skuteczna, musi koncentrować się na najważniejszych zadaniach.

Cele strategiczne:

1. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia

2. Szczecin – miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki

3. Szczecin – miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego

4. Szczecin – atrakcyjne miasto metropolitalne

Cele operacyjne:

1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych

2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej

3. Wspieranie efektywnych usług społecznych

4. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych

5. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw

6. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego

7. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi i relacji Miasto – Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej

8. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu i lokalnych elit

9. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji

10.  Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej

11.  Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta

12.  Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

strategia_m

WPRS to Wieloletni Plan Rozwoju Szczecina, który będzie przygotowywany na okres pięciu lat.  WPRS tworzą wszystkie projekty i zadania strategiczne: miasta, jednostek miejskich (miejskie jednostki budżetowe oraz spółki z kontrolnym udziałem Miasta Szczecin). Rada Strategii wybiera zadania i projekty do WPRS, który następnie jest uchwalany przez Radę Miasta.

Prace nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Szczecina rozpoczęły się w lipcu 2009 r. Do udziału w projekcie zaproszono niezależnych ekspertów reprezentujących środowiska nauki, kultury, biznesu i organizacje społeczne. W ciągu niespełna roku podstawowe założenia strategii konsultowała grupa kilkuset niezależnych ekspertów, reprezentujących różne gremia. W tym czasie odbyło się łącznie 31 spotkań eksperckich – 19 z nich dotyczyło diagnozy, 12 służyło konsultacji celów.

Jednym z kluczowych etapów prac były konsultacje społeczne. Przyjęta metodologia konsultacji umożliwiała włączenie w opracowanie dokumentu wszystkich mieszkańców Szczecina.

– Wyszliśmy z założenia, że strategia będzie dobra, tylko wtedy, jeśli napiszą ją szczecinianie – tłumaczy Dariusz Zarzecki. – Wszystkie informacje na temat bieżącego etapu realizacji projektu regularnie publikowaliśmy w serwisie internetowym, który umożliwiał komentowanie artykułów i zamieszczanie tekstów w Banku Pomysłów. Przez dwa miesiące działał Kiosk Multimedialny Strategii, wyposażony był w komputery z prezentacją założeń projektu. Mieszkańcy wypełniali ankiety i dzielili się z nami swoimi uwagami. Były to niejednokrotnie bardzo krytyczne opinie, ale im bardziej stanowcze, tym cenniejsze dla nas. Dało nam to nie tylko wiedzę o oczekiwaniach mieszkańców, ale uzmysłowiło ogromną energię drzemiącą w szczecinianach.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest oddanie gotowego dokumentu pod obrady Rady Miejskiej. Miejscy radni będą nad nią pracować w czerwcu, jeśli w konsekwencji uchwalą strategię, to jej realizacja powinna się rozpocząć jeszcze przed wakacjami.

 

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Szczecina 2025dokument strategii

Strategia_prezentacja 23_05_2011prezentacja towarzysząca wystąpieniu prof. Dariusza Zarzeckiego na sesji Rady Miasta

 

Zmieniony: wtorek, 24 maja 2011 10:47
 
Musisz się zalogować lub zarejestrować aby pisać komentarze.
Dyskutuj...

Pobierz Dokumenty

Klikając na obrazek pobierzesz dokumenty.

Strategia Rozwoju Szczecina 2025Strategia
Rozwoju
Szczecina
2015

Diagnoza_SG_010710-1Diagnoza
Społeczno-
-Gospodarcza
Szczecina

ocena_SG_010510Ocena Realizacji
Strategii
Rozwoju
Szczecina

ocena_SG_010510_zalOcena Realizacji Strategii Rozwoju Szczecina załącznik 1

Bank pomysłów

 

Energia z wnętrza ziemi

Elektrownia – miejsce gdzie wytwarzana jest energia elektryczna. W Szc...

 

Pierwiastek „obywatelski”

Po wczorajszym, bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju ...

 

Szczerze i bez podtekstów

Uczestniczyłem dziś w spotkaniu z prof. Zarzeckim prezentującym suges...